voor 10:00 besteld vandaag in huis

inloggen

elke week alle nieuwtjes in je mailbox?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang een cadeautje van ons. Je maakt ook kans op één van onze andere prijzen, zoals een city trip of een diner in een sterrenrestaurant. 


ik wil me inschrijven

of maak een account aan

actievoorwaarden EK atletiek 2018

Deze actie is een initiatief van SPAR Holding B.V., gevestigd te Waalwijk en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 116545 (hierna: "SPAR"). Door deel te nemen aan de actie aanvaardt de deelnemer deze actievoorwaarden.

artikel 1 Algemeen

1.1. Deze actie wordt georganiseerd door SPAR en heeft als doel het promoten van het EK Atletiek. De actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt op de website https://www.spar.nl/vip-atletiek/. Ook de actievoorwaarden en overige informatie over de actie staan vermeld op deze website.

1.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • "Actie": de actie ter promotie van het EK atletiek.
  • "Deelnemer": de persoon die zich via Facebook heeft gereageerd om deel te nemen aan de actie;

1.3 De actieperiode loopt van 28 juni t/m 25 juli 2018. De winnaars ontvangen uiterlijk op 30 juli 2018 persoonlijk een bericht, per email.
1.4 Deelnemers kunnen aan de actie deelnemen door een reactie te plaatsen op Facebook   
1.5 De deelnemers maken kans op de in artikel 3.1 genoemde prijzen wanneer zij tijdens de looptijd van de acties een reactie plaatsen op de facebookpagina: facebook.com/sparnl
1.6 Over de prijsuitslagen kan niet worden gecorrespondeerd.

artikel 2 Deelname

2.1 Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze voorwaarden en stemmen door deelname aan de actie in met deze voorwaarden.
2.2 De deelnemer:

  • dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn en een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland te hebben om aan deze actie te kunnen deelnemen;
  • verleent door deelname toestemming aan SPAR eventuele werken die in het kader van deze Actie door hem/haar worden vervaardigd voor marketingdoeleinden te gebruiken zonder daarvoor aanspraak te maken op enige vergoeding of naamsvermelding;
  • verleent toestemming aan SPAR om zijn/haar naam voor marketingdoeleinden te gebruiken, zonder dat SPAR daarvoor een vergoeding verschuldigd is.
  • verleent door deelname aan de actie toestemming aan SPAR om aan hem/haar informatie toe te sturen in het kader van marketingactiviteiten. In iedere communicatie van SPAR is een mogelijkheid opgenomen om deze toestemming permanent in te trekken;
  • verklaart zich op voorhand akkoord dat hij/zij als prijswinnaar bereid is om mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs;
  • verleent door deelname toestemming aan SPAR dat eventuele foto's van de prijsuitreiking door SPAR kunnen worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden, zonder daarvoor aanspraak te maken op enige vergoeding of naamsvermelding.

2.3 Deelname aan de Actie is uitgesloten voor medewerkers van SPAR, alsmede voor een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de Actie.

artikel 3 Prijzen

3.1 De deelnemers die hebben deelgenomen maken kans op 2 x 2 VIP tickets voor het EK Atletiek in Berlijn op zaterdag 11 augustus. Een VIP ticket geeft je toegang tot de speciale VIP ingang, biedt je een plek in het stadion dicht bij de finish lijn en geeft je toegang tot een exclusief foodplaza waar je kosteloos kunt eten en drinken. Alle overige kosten (vervoer, verblijfskosten, consumpties e.d.) zijn niet inbegrepen in de prijs en komen voor rekening van de deelnemer.
3.2 De winnaars van de prijs worden uiterlijk op 30 juli 2018 per e-mail geïnformeerd.
Indien het onmogelijk is gedurende een periode van drie dagen vanaf de bepaling van de winnaar in contact te komen met de winnaar, wordt een nieuwe winnaar geselecteerd.
3.3 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar aan andere (rechts)personen.

artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 SPAR is niet aansprakelijk voor enige uit deze actie voortvloeiende schade en/of voor enige aanvullende uitgaven/reiskosten die de winnaars eventueel in verband met de deelname of aanvaarding van de prijzen moeten maken.
4.2 SPAR is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden en/of technische storingen.

artikel 5 Intellectueel eigendom

5.1 Het auteursrecht en modelrecht, alsmede eventuele overige  intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van al hetgeen de Deelnemer in het kader van de Actie in welke vorm dan ook vervaardigt en bij SPAR indient, komen uitsluitend toe aan SPAR. De Deelnemer verplicht zich op eerste verzoek van SPAR alle benodigde medewerking te verlenen om de intellectuele eigendomsrechten aan SPAR over te dragen, daaronder in elk geval begrepen het mede ondertekenen van een door SPAR aan de Deelnemer voor te leggen akte van overdracht van die rechten. De Deelnemer doet hierbij – voor zover mogelijk – afstand van (de uitoefening van) ieder persoonlijkheidsrecht.

artikel 6 Slotbepaling

6.1 Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
6.2 SPAR behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande of nadere kennisgeving:

  • deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig beïnvloeden; en
  • de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

6.3 Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van SPAR.
6.4 Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.
6.5 Voor vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar servicebureau@despar.nl.

SPAR, versie 06-2018