actievoorwaarden

ARTIKEL 1. ALGEMEEN
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de SPAR cadeaukaart actie m.b.t. het winnen van een cadeaukaart na het beoordelen van de SPAR d.m.v. een online vragenlijst. Deze actie wordt door SPAR georganiseerd van 14 augustus tot en met 31 december 2023.
2. De SPAR cadeaukaart actie wordt georganiseerd door SPAR Holding B.V., gevestigd te (5145 NR) Waalwijk aan de Zijlweg 18 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 37030271.
3. De SPAR cadeaukaart actie loopt van 14 augustus tot en met 31 december 2023. De winnaars ontvangen uiterlijk 12 januari 2024 bericht,  per email met verzoek delen van adresgegevens zodat de cadeaukaart kan worden opgestuurd.

4. Deelname aan de SPAR cadeaukaart actie is gratis, en deelname vindt enkel plaats na invullen van de vragenlijst.
5. Er mag maar één keer per deelnemer (en dus per emailadres) worden meegedaan aan de SPAR cadeaukaart actie, door het invullen van de vragenlijst. Deelnemers worden ontdubbeld op email adressen en IP-adressen.

6. Deelname aan de SPAR cadeaukaart actie houdt onherroepelijke acceptatie van deze actievoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze actievoorwaarden zal in overweging genomen worden. SPAR is eveneens gebonden aan deze voorwaarden.
7. Voor klachten, vragen of opmerkingen over de SPAR cadeaukaart actie kan contact opgenomen worden met SPAR: ga naar SPAR | klantenservice voor al je vragen en opmerkingen zal binnen 30 dagen een correct ingediende klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan.
8. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist SPAR.
9. SPAR behoudt zich het recht voor om de SPAR cadeaukaart actie zonder opgaaf van redenen op ieder moment te beëindigen of de prijzen en/of actieperiode te wijzigen dan wel te besluiten niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding of compensatie voor de deelnemers.
10. Op de SPAR cadeaukaart actie zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 2. DEELNAME EN DEELNEMERS
1. Deelname aan de SPAR cadeaukaart actie staat open voor inwoners van Nederland die dan wel online uitgenodigd worden via email voor deelname aan het onderzoek, dan wel via andere (online) kanalen benadert worden. Medewerkers van SPAR en/of leveranciers of sponsors waarmee SPAR samenwerkt met betrekking tot de SPAR cadeaukaart actie en de uit te keren prijs zijn van deelname aan de SPAR cadeaukaart actie uitgesloten.
2. Deelnemers onder de 18 jaar dienen aantoonbaar toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben gekregen voor deelname aan de SPAR cadeaukaart actie. SPAR is gerechtigd het bestaan van deze toestemming te controleren. Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven, kan SPAR ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen.
3. SPAR heeft het recht om een deelnemer van de SPAR cadeaukaart actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
4. SPAR is niet aansprakelijk voor de opgave door de deelnemer van verkeerde gegevens (telefoonnummer, e-mail- of huisadres), voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

ARTIKEL 3. SPEELWIJZE
1. Iedere deelnemer aan de SPAR cadeaukaart actie, maakt kans op één van de 10 SPAR cadeaukaarten t.w.v. 25 euro.
2. Over de uitslag SPAR cadeaukaart actie kan niet worden gecorrespondeerd.

ARTIKEL 4. PRIJZEN
1. De deelnemer aan de SPAR cadeaukaart actie maakt kans op de volgende prijs: 10x SPAR cadeaukaart t.w.v. 25 euro.
2. De totale waarde van de beschikbaar gestelde prijzen bedraagt € 250,-.
3. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar voor contant geld of inwisselbaar voor een andere prijs.
4. SPAR stelt de niet in geld uitgekeerde prijs ter beschikking conform de status waarin zij op dat moment verkeren.
5. Iedere winnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten in verband met de SPAR cadeaukaart actie.
6. Op voornoemde prijs is geen kansspelbelasting van toepassing.

ARTIKEL 5. PRIVACY
1. De deelnemer geeft door deel te nemen aan de SPAR cadeaukaart actie aan SPAR toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die zij noodzakelijk achten voor de organisatie van de SPAR cadeaukaart actie en de toezending van de prijs.
2. De gegevensverstrekking door deelnemer vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de organisatie van de SPAR cadeaukaart actie en de uitreiking van de prijs en de verstrekte persoonsgegevens zullen verder niet aan derden beschikbaar worden gesteld tenzij deelnemer daartoe zijn of haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.
3. De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van SPAR: https://www.spar.nl/privacybeleid/

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID
1. SPAR is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de SPAR cadeaukaart actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen door de deelnemer niet aan SPAR worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor SPAR in het leven roepen. SPAR is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van haar website of websites van derden waaronder Facebook.
2. SPAR garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar websites.

ARTIKEL 7. OVERMACHT
SPAR behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de SPAR cadeaukaart actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van SPAR Holding B.V.

ARTIKEL 8. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze actievoorwaarden en de SPAR cadeaukaart actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit SPAR cadeaukaart actie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Voor vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot deze actie, kunt u een e-mail sturen naar servicebureau@despar.nl

Nieuwe recalls | Saté Schnitzel 2 stuks