privacyverklaring

verwerkingsverantwoordelijke 

SPAR Holding B.V., Zijlweg 18, 5145 NR Waalwijk ("SPAR" of "wij") is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens via www.spar.nl ("Website") en in het kader van eventuele aanvullende diensten of andere activiteiten, zoals hierin uitgelegd. In deze privacyverklaring ("Privacyverklaring") leggen wij uit hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Met ''je'' bedoelen wij iedereen die onder de reikwijdte van deze Privacyverklaring valt. 

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of SPAR beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren.

Het in deze Privacyverklaring neergelegde privacybeleid geldt in zijn volledigheid zowel voor de website als app, tenzij anders gespecificeerd.

1. persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens die jij zelf aan ons verstrekt, alsmede persoonsgegevens over jouw gebruik van onze diensten, waaronder de Website. Daarnaast verkrijgen wij op jou betrekking hebbende persoonsgegevens van derden.
Aan ons verstrekte gegevens
Onze online dienstverlening vindt hoofdzakelijk plaats via de Website. Je kunt informatie raadplegen op de Website zonder je te registreren. Wil je echter online boodschappen bestellen, dan is het noodzakelijk dat je een account aanmaakt. Wij kunnen jouw registratie slechts voltooien als je bepaalde gegevens invoert. Wij hebben van jou nodig:

geslacht;
voornaam en achternaam;
telefoonnummer;
e-mailadres;
adresgegevens (postcode, straat, huisnummer, plaats);
het type account (privé of zakelijk);
geboortedatum;[JS1] 
indien zakelijke account of klant: de bedrijfsnaam en de functie van de persoon die het bedrijf vertegenwoordigt. 

Om een bestelling voor te bereiden en/of uit te voeren, hebben wij in aanvulling op jouw accountgegevens de volgende persoonsgegevens van jou nodig (deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst):

creditcard- en/of overige betaalgegevens;
voorkeuren relevant voor de bestelling (gekochte producten, tijd van afleveren, locatie voor het afleveren/ophalen).

Als je je inschrijft op onze nieuwsbrief, hebben wij van jou nodig:

e-mailadres.

Gegevens over jouw gebruik
Gebruik je de Website, bijvoorbeeld om een bestelling te plaatsen, dan verwerken wij de volgende  gegevens over de activiteiten op de website van de bezoeker:[JS2] 

gegevens die jouw randapparatuur identificeren, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander nummer (deze gegevens kwalificeren niet in alle gevallen als persoonsgegevens, maar wij noemen ze voor het gemak wel);
gegevens over de instellingen van jouw browser of randapparatuur;
jouw locatie (als je daarvoor toestemming hebt gegeven).

Gegevens die wij van derden ontvangen of zelf genereren
Er zijn ook persoonsgegevens die op jou betrekking hebben die wij ontvangen van derden, of die wij zelf genereren aan de hand van de door jou verstrekte gegevens:

gegevens die wij ontvangen via één van onze franchisenemers, of aangesloten ondernemers, waarbij jij een bestelling plaatst (al dan niet namens het bedrijf dat je vertegenwoordigt) die door middel van onze systemen wordt uitgevoerd en afgehandeld;
surfgedrag, vastgesteld aan de hand van cookies.

2. doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Wij gebruiken de hierboven vermelde persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder staan de belangrijkste doeleinden vermeld:

de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, of het bedrijf dat jij vertegenwoordigt partij is;
het aanbieden en/of leveren van overeengekomen diensten, producten en/of informatie, en deze aan te passen aan jouw behoeften en wensen;
het bijhouden van een administratie;
de promotie en analyse van onze diensten en die van aan ons gelieerde partners;
er op toezien dat er geen misbruik wordt gemaakt van onze diensten;
onze rechten handhaven, bijvoorbeeld in een rechtszaak;
het opstellen van een profiel over jou, zodat wij weten wie onze klanten zijn.

In het kader van bovenvermelde doeleinden worden persoonsgegevens gedeeld met onze franchisenemers. Voor zover verwerking van persoonsgegevens die verband houdt met bovengenoemde doeleinden niet noodzakelijk is voor de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst met jou, zal deze gebaseerd zijn op jouw toestemming, op een wettelijke verplichting die op SPAR rust, op een medewerkingsplicht of -mogelijkheid die geldt voor SPAR in relatie tot toezichthouders of handhavende autoriteiten, of op de gerechtvaardigde belangen van SPAR of een derde. Gerechtvaardigde belangen van SPAR of een derde bestaan onder andere uit:

het aanprijzen van producten en diensten van of onder de handelsnaam 'SPAR' of die van groepsvennootschappen;
beveiliging van (IT-)systemen;
fraude- en misdaadpreventie en de handhaving van onze rechten;
fouten en storingen opsporen en verhelpen;
onderzoek en analyse van de Website;
het delen van persoonsgegevens met partijen die SPAR assisteren in haar dienstverlening (denk aan advocaten, accountants, adviseurs);
bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen);
verbetering van de klantenservice en dienstverlening;
het maken van interne notities.

3. gegevens delen met derden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens in de volgende gevallen doorgeven aan derden, vanwege de hieronder genoemde redenen:

met franchisenemers, voor zover noodzakelijk voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst;
met franchisenemers, voor zover noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van de franchisenemer;
als diensten van derde partijen worden gebruikt binnen de reikwijdte van afspraken met jou (denk aan bezorgdiensten), is SPAR gerechtigd om jouw persoonsgegevens naar voornoemde derde partij door te geven, voor zover als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij jij partij bent, of het bedrijf dat jij vertegenwoordigt partij is;
als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders;
als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

SPAR gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als 'verwerkers' (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners en online marketing dienstverleners). Met deze dienstverleners is SPAR verplicht een verwerkersovereenkomst te sluiten waarin is opgenomen dat zij persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van SPAR.
Jouw persoonsgegevens worden in principe niet buiten de Europese Economische Ruimte gebracht. Mocht dit echter incidenteel wel gebeuren, dan zal SPAR maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de internationale doorgifte van persoonsgegevens voldoet aan toepasselijk recht.

4. jouw rechten

Je hebt wettelijk het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd en aan wie wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt. Voor inzage in de door SPAR verwerkte persoonsgegevens kun je het contactformulier gebruiken op de Website.
SPAR zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.
Naast het recht op inzage heb je met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens de volgende rechten:

het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
het recht op beperking van de u betreffende verwerking;
het recht op dataportabiliteit;
het absolute recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die te maken hebben met direct marketing, zoals berichtgeving daaromtrent (nieuwsbrief, reclame);
het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van SPAR of een derde (afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden). Verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van SPAR of een derde staan hierboven vermeld in paragraaf 2.

Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent.

5. cookies

SPAR gebruikt cookies om de dienstverlening te analyseren en om advertentie- en marketingactiviteiten te ontplooien op websites van derden. SPAR maakt daarbij gebruik van verschillende soorten cookies. Voor het gebruik van sommige cookies is jouw voorafgaande toestemming vereist. Wij hebben een apart Cookiebeleid opgesteld waarin wij uitleggen hoe wij cookies gebruiken en wat dit voor jou betekent. 

6. marketing en communicatie

Wij informeren jou telefonisch, per e-mail of per post als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld over nieuwe voorwaarden of veranderingen in de dienstverlening. Daarnaast kunnen wij jou benaderen met marketing-gerelateerde nieuwsbrieven over onze eigen of soortgelijke producten of diensten, alsmede met onderzoeksvragen en andere verzoeken om onze dienstverlening te verbeteren. Als je hier geen prijs op stelt, kun je je hiervoor uitschrijven via https://nieuwsbrief.spar.nl/afmelden-nieuwsbrief .

7. beveiliging

Wij hanteren een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek passend is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

8. bewaartermijn 

Wij bewaren persoonsgegevens in principe niet langer dan twee jaar na afloop van een overeenkomst met jou, tenzij: (i) je na afloop van de overeenkomst klant blijft bij SPAR of interesse blijft tonen in de diensten van SPAR, (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren, of (iii) wij op goede gronden menen gegevens langer te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

9. wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Je zult indien mogelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging.

laatste update: 16 maart 2023