Maak kans op een compleet verzorgde VIP experience naar de Red Bull Racing Factory

in Milton Keynes, UK, voor 4 personen.

actie afgelopen

Actievoorwaarden winactie Red Bull & SPAR express

Maak kans op compleet verzorgde VIP experience naar de Red Bull Racing Factory in Milton Keynes, UK, voor 4 personen. Je maakt kans op deze prijs bij aankoop van twee blikjes Red Bull Energy Drink bij SPAR express.


Artikel 1. Toepasselijkheid actievoorwaarden
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Samen aftellen naar de DGP’ activatie bij SPAR express.
Door deelname aan deze actie gaat elke deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.


Artikel 2. Speelwijze & duur van de actie

 1. Deelname aan deze actie staat open voor personen die woonachtig zijn in Nederland en tenminste 18 jaar oud zijn en, voor minderjarige, ook toestemming hebben van hun ouders/of van de persoon met het ouderlijk gezag. Medewerkers van SPAR express en Red Bull, waaronder aan deze bedrijven gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, evenals hun directe familieleden en alle personen die op welke wijze dan ook hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze actie, zijn uitgesloten van deelname.
 2. De organisatie behoudt zich het recht voor elke deelname te weigeren die niet in overeenstemming is met deze actievoorwaarden.
 3. De actie loopt van 15 juli tot 8 augustus 2021.
 4. Om deel te kunnen nemen aan deze actie dien je twee blikjes Red Bull Energy Drink aan te kopen. Vervolgens dien je de deelname compleet te maken met behulp van de kassabon en het deelnameformulier, te vinden op de website spar.nl/acties/grandprix.
 5. Louter en alleen door deelname verleent de winnaar de organisatie toestemming om zijn of haar voornaam en woonplaats te gebruiken in alle communicatie met betrekking tot deze actie, zonder dat dit gebruik de winnaar recht geeft op een vergoeding of enig ander voordeel dan het verkrijgen van de gewonnen prijs. Dit gebruik van persoonlijke gegevens zal in ieder geval niet langer duren dan tot 12 maanden na het einde van deze actie, dat wil zeggen tot en met 20/07/2022. 
 6. De organisatie behoudt zich het recht voor op elk moment elke deelname te weigeren die niet in overeenstemming is met deze algemene voorwaarden. Deelnemers kunnen gedurende de looptijd van de actie meerdere keren meedoen (met dezelfde achternaam, voornaam en adres).


Artikel 3. Informatie over de trekking en de prijs

 • De prijs bestaat uit een compleet verzorgde VIP experience naar de Red Bull Racing Factory in Milton Keynes, UK, voor 4 personen. Ter waarde van €7.500 
 • In totaal zal er 1 winnaar uit deze activatie voortkomen.
 • Deelnemen door middel van macro's of andere geautomatiseerde middelen (waaronder systemen die geprogrammeerd kunnen worden om deel te nemen) en inzendingen die niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden zullen worden uitgesloten en loten niet mee.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om elke deelname te controleren alvorens de winnaar aan te wijzen. Daarbij kunnen onder meer de naam, het e-mailadres, de leeftijd en het woonadres van de deelnemer worden gecontroleerd.
 • Het is de winnaar van de prijs niet toegestaan de prijs door te verkopen aan derden. 
 • De winnaar van de VIP experience naar de Red Bull Racing Factory in Milton Keynes, UK verklaart akkoord te gaan met deze voorwaarden.
 • De winnaar dient zorg te dragen voor geldige reisdocumenten. De winnaar dient ook in de positie te zijn om te reizen (geen gezondheidsklachten, geen negatief reisadvies om medische redenen etc.).
 • Gezien de huidige Corona situatie zal het exacte moment van deze winprijs pas plaatsvinden zodra de richtlijnen van het RIVM dit toelaat. Red Bull zal de datum inplannen in afstemming met de winnaar. 
 • De (waarde van de) prijs is niet inwisselbaar voor (contant) geld.  


Artikel 4. Privacy beleid

 • Bij het gebruik van gegevens ten behoeve van een goed spelverloop mag de organisator informatie van de deelnemers verstrekken aan de aan hem gelieerde ondernemingen of betrokkenen die door de organisator worden ingezet. Dit mag uitsluitend geschieden in het kader van het beheer van deze actie.
 • De informatie die u verstrekt, zal uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van deze actie. 


Artikel 5. Aansprakelijkheid

 • Door deel te nemen aan deze actie aanvaarden deelnemers dat zij meedoen op eigen risico. Voor zover toegestaan door de wet, geeft de organisatie geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot de volledigheid en nauwkeurigheid van de inhoud van hun websites of de inhoud van andere websites die gelieerd zijn aan SPAR express en/of Red Bull en aanvaarden zij geen enkele aansprakelijkheid in geval van:
 • Materiële schade van welke aard dan ook die het gevolg is van uw deelname aan deze actie;
 • Overlijden of lichamelijk letsel als direct gevolg van deelname aan deze actie, tenzij dit te wijten is aan nalatigheid door de directie, managers, medewerkers of tussenpersonen van SPAR express en/of Red Bull;
 • Een verstoring van of onderbreking in de overdracht van of naar onze websites; 
 • Een bug, virus of soortgelijke risico's die door derden kunnen worden overgedragen vanaf onze websites;
 • Verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van geposte, per e-mail verzonden, overgedragen of anderszins via SPAR express  en/of Red Bull beschikbaar gemaakte content in het kader van de actie;
 • Indien er sprake is van een handeling, verzuim, gebeurtenis of omstandigheid die niet redelijkerwijs aan SPAR express  en/of Red Bull kan worden toegerekend en die ons verhindert de algemene voorwaarden na te leven of de actie zoals voorzien tot een goed einde te brengen, kunnen Spar Express en/of Red Bull niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om zijn verplichtingen na te komen of om dit tijdig te doen.
 • Dit reglement kan gedurende de hele looptijd van de actie worden geraadpleegd op de actiepagina van de website van SPAR express, onder de actievoorwaarden van de actie.


Artikel 6. Diverse

 • Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
Terugroepactie | Kips Vega Paté