actievoorwaarden - 1 minuut gratis winkelen

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie van SPAR die zien op het winnen van 1 minuut gratis winkelen (hierna: ‘de Actie’) naar aanleiding van (actieve) deelname aan het SPAR Panel. Deelnemers aan de Actie dienen steeds de door SPAR verstrekte online vragenlijsten in te vullen.  

2. De Actie wordt georganiseerd door SPAR Holding B.V., gevestigd te (5145 NR) Waalwijk aan de Zijlweg 18, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 37030271.
3. De Actie loopt van 24 maart tot en met 5 juni. Klanten worden deelnemer aan de Actie nadat ze zich hiervoor hebben aangemeld, na het invullen van een vragenlijst over de SPAR. Na afloop van de looptijd van de Actie, en uiterlijk op 5 juli 2024, ontvangt de winnaar (winnaar wordt per loting bepaald) per e-mail bericht van SPAR, met het verzoek tot het delen van zijn of haar contactgegevens zodat er in overleg met SPAR een moment gepland kan worden voor de minuut gratis winkelen.

4. Als de winnaar niet binnen 14 dagen reageert op de e-mail, dan zal er een nieuwe winnaar worden getrokken door middel van loting.

5. Deelname aan Actie is gratis, en deelname vindt enkel plaats na het invullen van de online vragenlijst.
6. Er mag maar één keer per deelnemer (en dus per emailadres) worden meegedaan aan Actie, door het invullen van de vragenlijst.

7. Deelname aan de Actie houdt onherroepelijke acceptatie van deze actievoorwaarden in.

8. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist SPAR.
9. SPAR behoudt zich het recht voor om de Actie zonder opgaaf van redenen op ieder moment te beëindigen of de prijzen en/of actieperiode te wijzigen dan wel te besluiten niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding of compensatie voor de deelnemers.

ARTIKEL 2. DEELNAME EN DEELNEMERS
1. Deelname aan de Actie staat open voor meerderjarige inwoners van Nederland die dan wel online uitgenodigd worden via email voor deelname aan het onderzoek, dan wel via andere (online) kanalen benaderd worden. Medewerkers van SPAR en/of leveranciers of derden waarmee SPAR samenwerkt zijn van deelname aan de Actie uitgesloten.
2. SPAR heeft het recht om een deelnemer van de Actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
3. SPAR is niet aansprakelijk voor de opgave door de deelnemer van onjuiste gegevens (telefoonnummer, e-mail- of huisadres), voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

ARTIKEL 3. SPEELWIJZE
1. Iedere deelnemer aan de 1 minuut gratis winkelen actie, maakt kans de prijs van 1 minuut gratis winkelen

2. Over de uitslag 1 minuut gratis winkelen actie kan niet worden gecorrespondeerd.

ARTIKEL 4. PRIJZEN
1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijs: 1 minuut gratis winkelen.
2. De totale winkelmand waarde mag een maximum hebben van 449 EURO. 3. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar voor contant geld of inwisselbaar voor een andere prijs. We verwijzen hierbij naar artikel 5 voor de spelregels van 1 minuut gratis winkelen.
4. De winnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten in verband met de Actie. Beeldmateriaal kan gebruikt worden op bijv. sociale media kanalen van SPAR.
5. Op voornoemde prijs is geen kansspelbelasting van toepassing.

ARTIKEL 5. SPELREGELS 1 MINUUT GRATIS WINKELEN

1. Tijdens de Actie dient de winnaar gebruik te maken van de winkelwagen die door de desbetreffende SPAR winkel ter beschikking wordt gesteld.

2. Er mag gebruik worden gemaakt van 1 winkelwagen. De winnaar mag niet geholpen worden door derden.

3. Tabak (rookwaren), alcoholhoudende dranken, zuigelingenvoeding, geneesmiddelen, waardebonnen en cadeaukaarten, beltegoed- en opwaardeerkaarten, toegangskaarten, loten, postzegels en boeken zijn uitgesloten van deze Actie. Ook andere artikelen zijn uitgesloten van de Actie indien deze duidelijk zichtbaar van deelname zijn uitgesloten.

4. Het slijterijgedeelte indien aanwezig is uitgesloten van deelname.

5. De minuut van gratis winkelen start zodra de winnaar met de winkelwagen begint te lopen. De start van de minuut gratis winkelen is bij de entree van de winkel op de door SPAR aangewezen plek.

6. De ondernemer / bedrijfsleider of één van de medewerkers zal met de winnaar meelopen om de tijd bij te houden. Na afloop van de minuut (op aangeven van SPAR), mogen er geen producten meer in de winkelwagen worden neergelegd.

7. Per artikel mag maximaal 1 stuk worden gepakt.

8. Na 1 minuut winkelen wordt bij de kassa een afrekening gemaakt om de waarde te bepalen en de administratieve afhandeling mogelijk te maken. De maximale waarde van de winkelwagen mag 449 EURO zijn. Als de waarde dit bedrag overschrijdt, mag de deelnemer producten naar keuze verwijderen uit de winkelwagen.

9. De deelnemer is aansprakelijk voor eventuele schade aan producten en/of inventaris die ontstaat door toedoen van de deelnemer tijdens de Actie.

10. Alle producten die voldoen aan de voorwaarden en binnen 1 minuut in de SPAR winkelwagen zijn geplaatst, worden eigendom van de prijswinnaar, tenzij het bepaalde in lid 8 van toepassing is.


ARTIKEL 6. PRIVACY
1. De deelnemer geeft door deel te nemen aan de Actieaan SPAR uitdrukkelijk toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan SPAR die zij noodzakelijk acht voor de organisatie van de Actie.
2. De gegevensverstrekking door deelnemer vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de organisatie van de Actie en de uitreiking van de prijs en de verstrekte persoonsgegevens zullen verder niet aan derden beschikbaar worden gesteld tenzij deelnemer daartoe zijn of haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.
3. De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van SPAR: https://www.spar.nl/privacybeleid/.

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID
SPAR is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen door de deelnemer niet aan SPAR worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor SPAR in het leven roepen. SPAR is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van haar website of websites van derden waaronder Facebook.

ARTIKEL 8. Toepasselijk recht

Op deze actievoorwaarden en de Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit de Actie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

Voor vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot deze actie, kunt u een e-mail sturen naar servicebureau@despar.nl

Terugroepactie | Kips Vega Paté