de algemene actievoorwaarden van SPAR

Artikel 1  Algemeen

 1. Deze actie wordt georganiseerd door SPAR en heeft als doel het promoten van het SPAR assortiment
 2. SPAR verklaart te zullen handelen conform het bepaalde in de Gedragscode Promotionele Kansspelen die op 1 januari 2006 in werking is getreden. De actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt op de website www.spar.nl/acties/ .Ook de actievoorwaarden en overige informatie over de actie staan vermeld op deze landingspagina.
 3. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

"Actie": de actie ter promotie van het SPAR assortiment;

"Deelnemer": de persoon die zich via de website heeft aangemeld om deel te nemen aan de actie;
 

Artikel 2  Actie

 1. Per actie wordt de actieperiode duidelijk vermeld. Daarnaast wordt aangegeven hoe en wanneer de winnaars worden bericht.
 2. Deelnemers kunnen aan de actie deelnemen door zich aan te melden via ht aangegeven actiemechanisme.
 3. De deelnemers maken kans op de actie wanneer zij tijdens de looptijd van de acties zich houden ana de voorwaarden die bij de actie staat omschreven.
 4. Over de prijsuitslagen kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Artikel 3  Deelname

 1. Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze voorwaarden en stemmen door deelname aan de actie in met deze voorwaarden.
 2. De deelnemer:
  garandeert dat de door hem/haar tijdens de registratieprocedure opgegeven gegevens correct, up-to-date en volledig zijn; dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn en een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland te hebben om aan deze actie te kunnen deelnemen; garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult;
  garandeert dat de door hem/haar ingevulde persoonsgegevens tijdens de registratieprocedure door hem/haar zelf zijn ingevuld; verleent door deelname toestemming aan SPAR eventuele werken die in het kader van deze Actie door hem/haar worden vervaardigd voor marketingdoeleinden te gebruiken zonder daarvoor aanspraak te maken op enige vergoeding of naamsvermelding; verleent toestemming aan SPAR om zijn/haar naam voor marketingdoeleinden te gebruiken, zonder dat SPAR daarvoor een vergoeding verschuldigd is. verleent door deelname aan de actie toestemming aan SPAR om aan hem/haar informatie toe te sturen in het kader van marketingactiviteiten. In iedere communicatie van SPAR is een mogelijkheid opgenomen om deze toestemming permanent in te trekken; verklaart zich op voorhand akkoord dat hij/zij als prijswinnaar bereid is om mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs; verleent door deelname toestemming aan SPAR dat eventuele foto's van de prijsuitreiking door SPAR kunnen worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden, zonder daarvoor aanspraak te maken op enige vergoeding of naamsvermelding.
 3. De gegevens die nodig zijn voor deelname zullen door SPAR niet verkocht of anderszins aan derden worden verstrekt, met uitzondering van door haar ter uitvoering van de Actie in te schakelen hulppersonen. 
 4. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor medewerkers van SPAR, alsmede voor een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de Actie.

 

Artikel 4  Prijzen

 1. Indien het onmogelijk is gedurende een periode van drie dagen vanaf de bepaling van de winnaar in contact te komen met de winnaar, wordt een nieuwe winnaar geselecteerd.
 2. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar aan andere (rechts)personen.
 3. De eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt door SPAR afgedragen.

 

Artikel 5  Aansprakelijkheid

 1. SPAR is niet aansprakelijk voor enige uit deze actie voortvloeiende schade en/of voor enige aanvullende uitgaven/reiskosten die de winnaars eventueel in verband met de deelname of aanvaarding van de prijzen moeten maken.
 2. SPAR is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden en/of technische storingen.
 3. Op de prijzen die in het kader van deze actie door SPAR worden verstrekt, zijn gebruikelijke garantievoorwaarden van toepassing die door de leverancier van de producten worden verstrekt.

 

Artikel 6  Intellectueel eigendom

 1. Het auteursrecht en modelrecht, alsmede eventuele overige  intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van al hetgeen de Deelnemer in het kader van de Actie in welke vorm dan ook vervaardigt en bij SPAR indient, komen uitsluitend toe aan SPAR. De Deelnemer verplicht zich op eerste verzoek van SPAR alle benodigde medewerking te verlenen om de intellectuele eigendomsrechten aan SPAR over te dragen, daaronder in elk geval begrepen het mede ondertekenen van een door SPAR aan de Deelnemer voor te leggen akte van overdracht van die rechten. De Deelnemer doet hierbij – voor zover mogelijk – afstand van (de uitoefening van) ieder persoonlijkheidsrecht.

 

Artikel 7  Slotbepaling

 1. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 2. SPAR behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande of nadere kennisgeving: deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig beïnvloeden; en de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 3. Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van SPAR.
 4. Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.
 5. Voor vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar servicebureau@despar.nl.

 

 

SPAR, versie 09-2021