voor 10:00 besteld vandaag in huis

actievoorwaarden BBQ winactie 2018

Deze actie is een initiatief van SPAR Holding B.V., gevestigd te Waalwijk en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 116545 (hierna: "SPAR"). Door deel te nemen aan de actie aanvaardt de deelnemer deze actievoorwaarden.

artikel 1 Algemeen

1.1. Deze actie wordt georganiseerd door SPAR en heeft als doel 'een winnaar blij maken met een gloednieuwe barbecue'. De actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt op de website https://www.spar.nl/zin-in-bbq/winactie/. Ook de actievoorwaarden en overige informatie over de actie staan vermeld op deze website.

1.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • "Actie": winactie 'maak kans op een gloednieuwe BBQ'.
 • "Deelnemer": de persoon die zijn/haar gegevens achterlaat op het formulier om deel te nemen aan de actie;

1.3 De actieperiode loopt van 28 juni t/m 26 juli 2018. De winnaars ontvangen uiterlijk op maandag 30 juli 2018 persoonlijk een bericht, per email en/of telefoon.
1.4 Deelnemers kunnen aan de actie deelnemen door het formulier in te vullen op https://www.spar.nl/zin-in-bbq/winactie/

1.5 De deelnemers maken kans op de in artikel 3.1 genoemde prijzen wanneer zij tijdens de looptijd van de actie contact gegevens achterhalen via het formulier op https://www.spar.nl/zin-in-bbq/winactie/
1.6 Over de prijsuitslagen kan niet worden gecorrespondeerd.

artikel 2 Deelname

2.1 Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze voorwaarden en stemmen door deelname aan de actie in met deze voorwaarden.
2.2 De deelnemer:

 • dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn en een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland te hebben om aan deze actie te kunnen deelnemen;
 • verleent door deelname toestemming aan SPAR eventuele werken die in het kader van deze Actie door hem/haar worden vervaardigd voor marketingdoeleinden te gebruiken zonder daarvoor aanspraak te maken op enige vergoeding of naamsvermelding;
 • verleent toestemming aan SPAR om zijn/haar naam voor marketingdoeleinden te gebruiken, zonder dat SPAR daarvoor een vergoeding verschuldigd is.
 • verleent door deelname aan de actie toestemming aan SPAR om aan hem/haar informatie toe te sturen in het kader van marketingactiviteiten. In iedere communicatie van SPAR is een mogelijkheid opgenomen om deze toestemming permanent in te trekken;
 • verklaart zich op voorhand akkoord dat hij/zij als prijswinnaar bereid is om mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs;
 • verleent door deelname toestemming aan SPAR dat eventuele foto's van de prijsuitreiking door SPAR kunnen worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden, zonder daarvoor aanspraak te maken op enige vergoeding of naamsvermelding.

2.3 Deelname aan de Actie is uitgesloten voor medewerkers van SPAR, alsmede voor een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de Actie.

artikel 3 Prijzen

3.1 De deelnemers die hebben deelgenomen aan de actie maken kans op het winnen van één steenkolenbarbecue. De barbecue is gemaakt van roestvrij staal voor een optimale hitteregulatie, heeft een groot grilloppervlak met een doorsnee van 47,5 centimeter. De tempratuur is makkelijk aan te passen dankzij de ventilatieluchtroosters. Hiermee kun je de luchttoevoer regelen, waardoor de kolen goed blijven branden.

 • BBQ staat op een stevig onderstel met wielen
 • roestvrijstalen deksel & ketel
 • grilloppervlak van Ø 47,5 c
 • extra grote dekselthermometer
 • as-opvangschaal
 • ventilatieluchtrooster

3.2 De winnaar van de prijs worden uiterlijk op maandag 30 juli 2018 per e-mail of telefonisch geïnformeerd. Indien het onmogelijk is gedurende een periode van drie dagen vanaf de bepaling van de winnaar in contact te komen met de winnaar, wordt een nieuwe winnaar geselecteerd.
3.3 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar aan andere (rechts)personen.

artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 SPAR is niet aansprakelijk voor enige uit deze actie voortvloeiende schade en/of voor enige aanvullende uitgaven/reiskosten die de winnaars eventueel in verband met de deelname of aanvaarding van de prijzen moeten maken.
4.2 SPAR is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden en/of technische storingen.

artikel 5 Intellectueel eigendom

5.1 Het auteursrecht en modelrecht, alsmede eventuele overige  intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van al hetgeen de Deelnemer in het kader van de Actie in welke vorm dan ook vervaardigt en bij SPAR indient, komen uitsluitend toe aan SPAR. De Deelnemer verplicht zich op eerste verzoek van SPAR alle benodigde medewerking te verlenen om de intellectuele eigendomsrechten aan SPAR over te dragen, daaronder in elk geval begrepen het mede ondertekenen van een door SPAR aan de Deelnemer voor te leggen akte van overdracht van die rechten. De Deelnemer doet hierbij – voor zover mogelijk – afstand van (de uitoefening van) ieder persoonlijkheidsrecht.

artikel 6 Slotbepaling

6.1 Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
6.2 SPAR behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande of nadere kennisgeving:

 • deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig beïnvloeden; en
 • de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

6.3 Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van SPAR.
6.4 Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.
6.5 Voor vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar servicebureau@despar.nl.

SPAR, versie 06-2018